دسترسی سریع
ارسال           
اعضاء هیئت مدیره شرکت کارگزاری سپهر باستان (سهامی خاص)

 

 هیات مدیره شرکت

ترکیب اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس هیات مدیره

حسن احدزاده

1

نائب رئیس هیات مدیره

محمدعلی جهانی کیا

2

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا

3