شماره حسابهای کارگزاری سپهر باستان

حسـابهــای بورس کـالا

ملت

جاری

بورس كالا

1654199526

ملي

جاری

بورس كالا

106132927001

کشاورزي

جاری

بورس کالا

541836288

تجارت

کارمزد

بورس کالا

104316050

حسـابهـای بورس اوراق بهادار

ملي

جاری

بورس اوراق بهادار

108442990008

سامان

جاری

سی تیر

849-40-1093528-1

ملت

جاری

بورس کالا

4815124684

پاسارگاد

جاری

نفت شمالی

289-11-795155-1